ביטוחים
English   Hebrew
Med More ← ביטוחים ← ביטוח רפואי לישראלים בישראל ← ביטוח רפואי פרטי - לילד
ביטוח רפואי פרטי - לילד
ביטוח רפואי פרטי
ביטוח רפואי פרטי פלוס
ביטוח רפואי פרטי - לילד
ביטוח רפואי פרטי - משלים
ביטוח רפואי פרטי - עולמי
ביטוח רפואי פרטי - עולמי +
ביטוח הגנה עצמית
ביטוח השתלות ותרופות
 

ביטוח רפואי פרטי - לילד

    

ביטוח בריאות פרטי לילד  - ביטוח חובה לילדך

   
הילדים שלנו הם הדבר הכי חשוב בחיים; אנו משקיעים רבות בהתפתחותם, השכלתם, עתידם ואושרם. כדי להבטיח את בריאותם מעמידה חברת מגדל לרשותך ביטוח רפואי מורחב המאפשר לך להבטיח כיסוי בריאותי עבורם. התכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים לכיסוי ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" ומעניקה לך כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל לטיפולים מתקדמים המחליפים ניתוח וכן לחבילה רחבה של שירותי בריאות ייעודיים העונה על בעיות רפואיות אופייניות לילדים. התכנית מבטיחה כי בעת הצורך תוכל להעניק לילדך את הטיפול הטוב ביותר עבורו, בארץ ובחו"ל.
               
סוגי כיסוי
  •         השתלות בארץ ובחו"ל
  •         טיפולים מיוחדים בחו"ל
  •         תרופות שאינן בסל הבריאות הממלכתי
  •         ניתוחים בחו"ל
  •         כיסוי מורחב לניתוחים בישראל
  •         טיפולים מחליפי ניתוח
  •         כתב שירות לילד

פירוט הכיסוי הביטוחי
כיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל
כיסוי ההשתלות המעודכן ביותר, המותאם למצב שנוצר לאחר חקיקת חוק השתלת איברים (האוסר סחר באיברים) ומקנה כיסוי להוצאות טרם ביצוע ההשתלה (גם אם לא בוצעה).

הכיסוי ניתן להשתלות בישראל ובחו"ל שהינן:
    לב, ריאה, כבד, כליה, לבלב, כל שילוב ביניהם ומח עצם מתורם אחר
    השתלת שחלות, מעי, תאי גזע בישראל
    איבר מבעלי חיים (כשהפרוצדורה אינה ניסיונית)
הכיסוי ללא תקרה במרכזים שבהסדר עם החברה, תקרה בסך 4,000,000 ₪ למרכזים שאינם בהסדר עם החברה.

בנוסף קצבה חודשית לפני ואחרי ביצוע השתלה:
    5,000 ₪ לחודש למשך 6 חודשים למועמד להשתלה המרותק למיטתו
    5,000 ₪ לחודש למשך 24 חודשים לאחר ביצוע ההשתלה
    (לילד מחצית מסכום זה)
הערה: הכיסוי יינתן להשתלות העומדות בהוראות חוק השתלות איברים התשס”ה 2009

טיפולים מיוחדים בחו"ל - עד תקרה של  800,000 ש"ח

כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות הממלכתי
הכיסוי ניתן עבור:
    תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות - המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של
    המבוטח בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות
    תרופות הכלולות בסל הבריאות - המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח
    בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות, אך התוויתן בסל
    הבריאות אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח
    תרופות המוגדרות כ OFF-LABEL לכל מחלה - תרופות שלא אושרו לשימוש
    הנדרש אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, כמפורט בפוליסה
    תרופות יתום - תרופות למחלות נדירות

סכום ביטוח מירבי :
סך של 3,000,000 ₪ למבוטח, המתחדש אחת לשלוש שנים ועד 15,000,000 ₪
לכל תקופת הביטוח.

השתתפות עצמית:
    300 ₪ למרשם לחודש . במקרה בו נוטל המבוטח מספר תרופות בגין אותו מצב
    בריאותי, תנוכה ההשתתפות עצמית פעם אחת.
    אין השתתפות עצמית בגין תרופה למחלת הסרטן
    לתרופות- OFF-LABEL שאינן תרופות אונקולוגית או המטו-אונקולוגית 800 ₪
    למרשם לחודש

כיסויים נוספים:
    פיצוי בגין טיפול כימותרפי אשר מבוצע במהלך אשפוז בבית חולים, כחלק מהטיפול התרופתי.
    כיסוי נוסף לשירות או טיפול רפואי הכרוך במתן התרופה
    מוקד מידע טלפוני בנושא תרופות השירות ניתן על ידי מומחים בתחום הפרמקולוגיה
    בשיתוף בתאום עם רופאים מומחים בנושאים הרלוונטים (ילדים, נשים, משפחה)
    השירות אינו כרוך בהשתתפות עצמית.

כיסוי לניתוחים בחו"ל
לבחירת המבוטח: הרופא המנתח, המרדים, מועד ומקום ביצוע הניתוח בחו"ל.
ניתוח אשר אושר ותואם מראש על ידי החברה יכוסה באופן מלא וישיר.
ניתוח אשר ביצועו לא תואם מראש על ידי החברה יכוסה עד לגובה 200% מהסכום
הנקוב באתר האינטרנט של החברה, (השווה לעלות שכר מנתח והוצאות חדר ניתוח
ואשפוז אצל נותן שירות אחר בישראל).

כיסויים נוספים לניתוחים גדולים:
    הוצאות טיסה ושהיה למבוטח ומלווה.
    הוצאות החלמה

פיצוי כספי במקרים הבאים:
    פיצוי בגין ניתוח המבוצע ללא מעורבות בחברה בחו"ל.
    קיצבה בגין הדבקות בנגיף הפטיטיס B כתוצאה מעירוי דם שניתן במהלך ניתוח בחו"ל.
    פיצוי בגין הדבקות במחלת  AIDS תוצאה מעירוי דם שניתן במהלך ניתוח בחו"ל.
    פיצוי בגין מוות כתוצאה ישירה מניתוח בחו"ל

כיסוי מורחב לניתוחים בישראל
לבחירת המבוטח: הרופא המנתח, המרדים, בית החולים ומועד ביצוע הניתוח.
ניתוח אשר בוצע באמצעות נותני שירות שבהסדר עם החברה יכוסה באופן מלא וישיר. ניתוח אשר ביצוע באמצעות נותני שירות שאינן בהסדר, יכוסה עד לסכום הנקוב באתר האינטרנט של החברה, אך לא יותר מהסכום ששולם על ידי המבוטח בפועל.

פיצוי כספי במקרים הבאים:
    פיצוי רחב בעת ביצוע ניתוח ללא מעורבות החברה הכולל את הגבוה מבין:
    -  סך 1,200 ₪ לכל יום אשפוז ומקסימום 14 יום.
    - 50% משכר מנתח אחר המפורסם באתר האינטרנט.
    קצבה בגין הדבקות בנגיף הפטיטיס B כתוצאה מעירוי דם שניתן במהלך ניתוח ישראל
    פיצוי בגין הדבקות במחלת AIDS כתוצאה מעירוי דם שניתן במהלך ניתוח בישראל
    פיצוי בגין מוות כתוצאה ישירה מניתוח

כיסויים נוספים:
    פיצוי כספי בגין אשפוז בעת מחלה
    השתתפות כספית בטיפולי הפריית מבחנה
    שירותי חירום ועזרה ראשונה לטיפול שיניים
    טיפולי שיקום דיבור
    בדיקות לאפיון והתאמת טיפול למחלת הסרטן

בנוסף כיסוי לניתוחים קוסמטיים ולניתוח לייזר בעיניים לתיקון קוצר ראייה (לאחר תקופת אכשרה מיוחדת)

טיפולים מחליפי ניתוח
כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח המתבצעים בארץ ובחו"ל. טיפול מחליף ניתוח הינו טיפול רפואי או סדרת טיפולים רפואיים שאינם ניתוח אשר באים להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח, תוך השגת תוצאות רפואיות דומות.

הוצאות בגין הטיפול החלופי יכללו:
    התייעצות עם רופא מומחה
    שכר מבצע הטיפול החלופי
    הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים
    הוצאות אשפוז בבית חולים

  כתב שירות לילד
מגוון שירותים ייעודיים לילדים הכוללים:
    ייעוץ רפואי עם מומחה לילדים:
    מוקד טלפוני עם רופאים מומחים
    4 התייעצויות אצל רופא מומחה שבהסכם או שיפוי אצל רופא מומחה אחר
    בדיקת ראייה אחת ל – 3 שנים
    בדיקת שמיעה אחת ל – 3 שנים
    בדיקה אורתודנטית - אחת ל – 3 שנים
    שירותי אבחון וייעוץ דידקטי - קבלת הטיפול בפועל או שיפוי בגין הוצאות.
    שירותי אבחון וייעוץ בהפרעות קשב וריכוז - קבלת הטיפול בפועל או שיפוי בגין הוצאות.
    פיתוח מיומנויות למידה (הוראה מתקנת, קלינאי תקשורת).
    סקר תקופתי.
    טיפול פסיכולוגי: לרבות טיפול בבעיות בגיל ההתבגרות עם פסיכיאטריים,
    פסיכולוגיים או עו"ס קליניים בעלי התמחות ייעודית בתחום.
    טיפולי רפואה משלימה לילד הכוללים: אקופנטורה לילדים, עיסוי תינוקות,
    רפלקסולוגיה לילדים, שיאצו לילדים, עיסוי רפואי וייעוץ דיאטטי.

דגשים והבהרות
    מתן אפשרות לעבור ללא חיתום וללא תקופת אכשרה מכיסויים קיימים בפוליסה
    שברשות המבוטח למוצרים שישווקו בעתיד.
    גיל ההצטרפות: לילד: 0-17
    תקופת הביטוח לכל החיים. כתב השירות ניתן לילד עד גיל 25
    פרמיה - משתנה כל חמש שנים ומתקבעת בגיל 65

    הכיסויים הניתנים במסגרת התוכנית כפופים לתקופת אכשרה ותקרות
    סכומי ביטוח וכן חלקם כרוכים בהשתתפות עצמית, כמפורט בפוליסה.

להורדת תנאי הפוליסה - לחץ כאן

צור קשר להצעת מחיר 1-700-700-254

מנגו - המומחים לביטוח רפואי
ת.ד. 5378 אחד העם 21 הרצליה 46153 טל:09-9518518  פקס: 09-9518519   info@mango.ms
 
עמוד הבית הפוליסות הפוליסות הפוליסות הפוליסות
אודות         ביטוח עובדים זרים ביטוח נסיעות לתרמילאים  ביטוח רפואי לישראלים  ביטוח מחלות קשות
צור קשר ביטוח תיירים בישראל ביטוח נסיעות נשים בהריון  ביטוח רפואי לילדים  ביטוח למחלת הסכרת
תקנון האתר ביטוח בני ישיבות ביטוח נסיעות לחולים  ביטוח השתלות ותרופות  ביטוח אחריות לסרטן
  ביטוח צליינים ביטוח נסיעות רגיל  ביטוח תאונות אישיות  ביטוח אחריות ללב
  ביטוח זרים ביטוח נסיעות לאנשי עסקים  ביטוח רפואי כולל קוסמטי  ביטוח חיים לחולים
  ביטוח קבוצות תיירים ביטוח סטודנטים בחו"ל  ביטוח לרלוקיישן  ביטוח חיים למשכנתא
בניית אתרים Imagecom