ביטוחים
English   Hebrew
Med More ← ביטוחים ← ביטוח רפואי לעובדים זרים  ← כתב שרות-הפוליסה
כתב שרות-הפוליסה
תקציר כיסויים
צו עובדים זרים
כתב שרות-הפוליסה
טפסים להורדה
מידע נוסף-קישורים
שלח שאלות
 

כתב שרות-הפוליסה

דוגמת פוליסה לעובדים זרים בישראל
הפוליסה עומדת בתקנות המפקח על הביטוח תוך התאמה לצו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א – 2001 מיום 17/10/2001.
מאמצים רבים הושקעו כדי שבעת הצורך יעמוד לרשותך מערך מיומן ויעיל הנותן פתרון מידי לכל פניה, באמצעות מוקד רפואי דובר שפות הפועל 24 שעות ביממה כל ימות השנה, למעט יום כיפור.
 
השירות הרפואי ניתן בסניפי קופת חולים  בפריסה ארצית ונותן מענה למגוון הטיפולים תחת קורת גג אחת בדומה לאזרח ישראלי.
 
קבלת השרות:
לרשותך המבוטח עומד מוקד שרות רפואי המוקד מאויש על ידי נציגי שירות דוברי שפות, המסייעים בקבלת השרות הרפואי הנדרש ועומדים לרשותך בכל פניה.
כרטיס שרות:
כרטיס מגנטי אישי הכולל את פרטייך האישיים יישלח לביתך עד לחודש ימים מיום כניסתך לביטוח. אנא שמור עליו והצג אותו בעת קבלת השרות הרפואי ובתאום עם המוקד. עד לקבלת הכרטיס המגנטי שירותים רפואיים יינתנו באמצעות הצגת דרכון ומספר זיהוי שתקבל
שרות רופא כללי:
במקרה הצורך, עליך לפנות למוקד השרות, אשר יקבע עבורך תור לבדיקת רופא באחד מסניפי קופת חולים  באזור מגוריך.
רכישת תרופות:
במידה ותקבל מרשם לקבלת תרופות על ידי הרופא המטפל יפנה אותך מוקד השרות לבית מרקחת בסניפי קופת חולים ת באזור מגוריך לצורך רכישת התרופות. בעת פנייה לבית מרקחת עליך להציג את כרטיס המבוטח. ללא הצגת הכרטיס, לצערנו לא יוכלו להינתן התרופות הדרושות! עד לקבלת הכרטיס המגנטי שירותים רפואיים יינתנו באמצעות הצגת דרכון ומספר זיהוי .
עזרה ראשונה לטיפולי שיניים
במידה ותזדקק לעזרה ראשונה לטיפולי שיניים, יפנה אותך מוקד השרות למרפאת שיניים הסמוכה למקום מגוריך, בה תוכל לקבל עזרה ראשונה, לרשותך יעמדו גם מרפאות העובדות 24 שעות ביממה.
שרות רופא מומחה:
במקרה של אבחון מחלה על ידי הרופא הכללי ומתן הפניה מתאימה, תוכל לקבוע תור באמצעות מוקד השרות לרופא מומחה בקרבת מקום מגוריך.
ביצוע בדיקות אבחוניות
במקרה ותופנה על ידי רופא כללי ו/או מומחה לבצוע בדיקות אבחון תוכל לקבוע תור בסניפי קופת החולים או המוקד הרפואי. בסניפי קופ"ח  עומדים מכוני צילום, מעבדות לבדיקות ואנדוסקופיה, טומוגרפיה ממוחשבת. צילום רנטגן ואולטרא סאונד, בדיקת א.ק.ג. ולחץ דם.
אשפוז בבית חולים:
בכל מקרה אשפוז בבית חולים יש להודיע על כך מיידית למוקד הקופה במתאימה על מנת שיאשרו לבית החולים את האשפוז. 
הכיסוי הביטוחי:
·         הוצאות אשפוז.                     •           הוצאות ניתוח
·         אבחונים                               •           צילומי רנטגן
·         תרופות                                •            שירותים כלליים                     
פינוי המבוטח לארץ מוצאו
במקרים רפואיים קשים בהתאם למצבו הרפואי של העובד ובמידה ואינו כשיר לעבודה תוך 90 יום, יוחזר המבוטח החולה לארץ מוצאו בסיוע אחת מחברות הטיסה שבהסכם עם המבטחת.
הוצאות העברת נפטר לארץ מוצאו
הוצאות העברת נפטר מבוטח לארץ מוצאו או קבורה בישראל עד מקסימום 5,000 $ מוקד שרות 24 שעות ביממה
 
מסמך זה אינו מהווה תחליף לפוליסה
התנאים הקובעים כמפורט בפוליסת הביטוח המצורפת בזה.
 
 
 
ביטוח רפואי לעובדים זרים
 
__________________________________________________________________
 
חלקי הפוליסה ופרקיה
__________________________________________________________________
 
 
       ¨          הגדרות
 
       ¨          חלק א' - אחריות המבטחת עפ"י הצו
 
       ¨          סייגים לחלק א'
 
       ¨          חלק ב' ביטוחים נוספים
 
       ¨          סייגים לחלק ב'
 
       ¨          תנאים כלליים
__________________________________________________________________
 
1.                   הגדרות
 
1.1       בעל הפוליסה                  חברה ו/או תאגיד ו/או יחיד ו/או חבר בני אדם המעסיק/ה ו/או
                                                מטפל/ת בעובד/ים בעלי אזרחות זרה ו/או כל תושב זר אחר
                                                כמפורט בדף פרטי הביטוח.
 
1.2       המבוטח                        יחיד, השוהה במדינת ישראל כעובד זר או עתיד לשהות בה
כעובד זר ו/או כל אחד מיחידי בני משפחתו הנקובים בהצעה, בתנאי וכל עוד שהם שוהים עם העובד הזר בישראל.
 
            1.3       המבטחת                         חברה לביטוח בע"מ.
 
           1.4        מקרה הביטוח      שירות רפואי, הנובע בעקבות צורך בטיפול רפואי בעקבות
בעיה רפואית אצל המבוטח, כמפורט ובכפוף לכל אחד
מסעיפי פוליסה זו ו/או בביטוחים הנוספים לה.
 
1.5       הצעת הביטוח      טופס ההצעה לרבות הצהרת הבריאות וכתב ויתור על סודיות
רפואית חתום על ידי המבוטח ובעל הפוליסה שהוגש על-ידי בעל הפוליסה ו/או המבוטח המשמש בסיס להתקשרות בפוליסה זו.
 
1.6      דף פרטי הביטוח  דף פרטים המצורף לפוליסה, הכולל בין היתר את מספר
הפוליסה, שם בעל הפוליסה, שם המבוטח, גובה הפרמיה, דרךומועד תשלומה, מדד הבסיס, תאריך תחילת וסיום הביטוח.
 
            1.7       הפוליסה                        חוזה זה לרבות דף פרטי הביטוח, הצעת הביטוח וכל נספח או
תוספת לפוליסה כפי שצורפו אליה על-ידי המבטחת.
 
            1.8       תקופת הביטוח    כמפורט בדף פרטי הביטוח, אך לא לפני כניסת המבוטח
לישראל ולא לאחר עזיבתו את ישראל.
 
            1.9       ישראל              שטח מדינת ישראל הריבונית לרבות שטחי יהודה שומרון
וחבל עזה, למעט השטחים בשליטת הרשות הפלשתינאית.
 
          1.10     ספק שירות                       ספק שירותים רפואיים ו/או אחרים לרבות בתי חולים, מכונים
רפואיים, בתי-מרקחת, מעבדות, רופאים ועוסקים במקצועות
הרפואה והפרה-רפואה, אשר בינם לבין המבטחת קיים הסכם
          להספקת שירותים רפואיים.

          1.11       בית חולים                       מוסד המוכר על-ידי הרשויות המוסמכות הרשמיות בישראל
כבית חולים בלבד לרבות בתי חולים ציבוריים, ממשלתיים ופרטיים.
למען הסר ספק יובהר, כי בהגדרת בית חולים לא יכללו:
סנטוריום, בית מרפא ובית חולים למחלות כרוניות.
 
1.12     צו עובדים זרים     צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד) התשס"א - 2001.
 
1.13     חוק ביטוח בריאות            חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 1994 או כל חוק אחר, ממלכתי                  אשר יחליף אותו.
 
            1.14     אשפוז                    טיפול רפואי הכרוך באשפוז ושהיית מבוטח בבית-חולים
                                                 ממשלתי, ציבורי או פרטי בישראל במהלך תקופת הביטוח.
 
            1.15     הוצאות רפואיות  על פי האמור בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
התשנ"ד 1994, במועד תחילת תקופת הביטוח.
 
            1.16     מוקד שירות רפואי            מוקד הפועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה, למעט יום
הכיפורים, ומשמש לקבלה ולמתן מידע, הפנייה למרפאות
ו/או רופאים, טיפולים רפואיים, אישור אשפוז בבית חולים, טיפול בהחזרת נפגעים לארץ מוצאם, החזרת גופת נפטר למקום מושבו בחו"ל וכן מתן סיוע אחר הדרוש בקשר עם השירותים הרפואיים המכוסים על-פי פוליסה זו.
 
            1.17     רופא הסכם                     רופא המצוי בהסכם עם המבטחת ו/או גוף אחר, אשר הוסמך
על ידי המבטחת ואשר הוסמך על-ידי הרשויות בישראל, להעניק שירותים רפואיים.
 
            1.18     תאונה                            חבלה גופנית כתוצאה מאירוע בלתי צפוי מראש, אשר נגרמה
במשך תקופת הביטוח במישרין על-ידי גורם חיצוני ומקרי וגלוי
לעין ואשר מהווה את הסיבה היחידה הישירה והמיידית לנכותו ו/או למותו של המבוטח.
 
            1.19     נכות צמיתה                     פירושה אובדן מוחלט אנטומי או פונקציונלי של איבר או גפה
או חלקיהן אשר אירע עקב תאונה, בתוך 12 חודשים ממועד
התרחשות התאונה.
 
            1.20     מוות                              מבוטח שנפטר חו"ח כתוצאה ישירה מתאונה ובתוך 12
חודשים מיום קרות התאונה בפועל ובתנאי שהמוות אירע
במדינת ישראל.
 
            1.21     דולר                              שערו היציג של דולר ארה"ב.
 
            1.22     כרטיס שירות                   כרטיס שהוצא למבוטח, בנוסף לפוליסה, בו מצויינים פרטיו
האישיים של המבוטח והמהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה.
 
            1.23     פרמיה                            דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל בעל הפוליסה לשלם
למבטחת.
 
            1.24     מצב חירום רפואי נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או קיימת סכנה
מיידית כי תגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן
לו טיפול רפואי דחוף, והכל בכפוף לחוק זכויות החולה התשנ"ו -1996.
 
          1.25   תקופת העסקה        מלוא תקופת העבודה של מבוטח, אף אם אינה רצופה, שבה
אחת                              התקיימו יחסי עובד מעביד בין המבוטח למעביד מסויים.
 
1.26     סל שירותים                      כל השירותים המנויים בתקנות 2 ו- 5 לתקנות מס מקביל בעבודה                       (שירותי בריאות בעבודה) התשל"ג 1973 (להלן: "תקנות
שירותי בריאות בעבודה"), ואולם כל מקום באותן תקנות
שנאמר "קופת חולים", יקרא "המבטחת הרפואית".  
 
2.                   חלק א' : אחריות המבטחת עפ"י הצו
 
2.1              המבטחת תשלם הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות על-פי צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד) התשס"א 2001, בגין מקרה ביטוח שאירע במדינת ישראל בלבד כמפורט:
          
2.1.1        סל טיפולים:
2.1.1.1  כל השירותים המנויים בתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות,      בשינויה מזמן לזמן.          
 
2.1.1.2  שירותי אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה
פסיכיאטרית בבית חולים כללי, במצב חירום רפואי, לתקופה
שלא תעלה על 60 ימים לתקופת העסקה אחת.
 
2.1.1.3  השירותים הבאים:           
א.         בדיקות מי שפיר לנשים שהן בגיל 35 ומעלה בתחילת
ההריון.
           ב.         חיסונים נגד צפדת כלבת קרמת.
           ג.          בדיקות מנטו וצילום ריאות.
           ד.         כיסאות גלגלים והליכונים.
 
2.1.1.4  סל התרופות: כל השירותים המנויים בחוק ביטוח בריאות
ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) התשנ"ה 1995, במועד תחילת תקופת הביטוח כשינויו מזמן לזמן.
 
2.2       במידה ויידרש המבוטח על-ידי המבטחת, יעמיד עצמו המבוטח לבדיקה רפואית, על-ידי רופא מטעם המבטחת, וימסור כל פרט ו/או מסמך רפואי ו/או מידע סביר שידרש, ויתיר בחתימתו לרופאים ולכל גוף ו/או מוסד אחר למסור למבטחת כל ידיעה הנוגעת למבוטח.
                        קיום הוראה זו יהיה תנאי מוקדם לחובת המבטחת לתשלום תגמולי ביטוח על-פי
פוליסה זו.
                        במקרה של פטירת המבוטח, חו"ח, לא תשלל מהמבטחת הזכות האמורה להלן.
 
2.3       המבטחת תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלם תגמולי ביטוח ו/או חלק
מהם ישירות לספק השירות או למבוטח עצמו. במקרה של תשלום תגמולי ביטוח
לספק השירות יבוצע התשלום כנגד חשבונית מקורית שתומצא למבטחת, הכוללת
את פירוט השירות שניתן למבוטח, על-ידי ספק השירות וכן את אישור המבוטח
המעיד על קבלת השירות דלעיל.
 
 2.4      במקרה של תשלום תגמולי ביטוח למבוטח, יבוצע התשלום כנגד קבלות מקוריות
ומסמך רפואי המציין את מהות השירות הרפואי.
                        מסמכים אלו יומצאו למבטחת בהקדם האפשרי, מהמועד בו שילם המבוטח את
הסכומים הנקובים בהן.
 
2.5       המבטחת תהיה פטורה מהמשך חבותה במקרה וקבע רופא מומחה ברפואה          תעסוקתית, כי
             בעקבות בעיה רפואית, המבוטח אינו כשיר לבצע את העבודה
שלשמה נתקבל לעבוד אצל המעביד בישראל ולא יהיה כשיר לבצעה בפרק זמן
רצוף של 90 יום מהמועד שבו נבדק על ידו אף אם יינתן לו הטיפול הרפואי שהוא
נזקק לו. המבוטח יהיה זכאי לשירותי חירום רפואיים לשם ייצוב מצבו, עד למצב
המאפשר המשך טיפול בו מחוץ לישראל וכן לשירותים רפואיים אחרים, שהוא
נזקק להם בתקופת 30 הימים שלאחר קביעת הרופא כאמור או הקביעה בדבר ייצוב מצבו הרפואי כאמור.
            במקרה זה יהיה זכאי המבוטח לכרטיס טיסה חזרה לארץ מוצאו על פי מצבו
הרפואי ובלבד שהאירוע בגינו אושפז המבוטח, מכוסה בתנאי הפוליסה
והמבטחת אישרה את ההטסה.
 
2.6              למען הסר ספק יובהר, כי חבות המבטחת תישאר בתוקפה למקרה ביטוח
במהלך תקופת הביטוח למשך 90 יום ממועד ביטול הפוליסה ובכפוף להוראות
פוליסה זאת.
 
2.7       במסגרת פרק זה יכללו שירותי חדר מיון בבתי חולים כלליים בארץ, בכל אחד
מהמקרים הבאים:
א.      כל שבר חדש.
ב.      פריקה חריפה של כתף או מרפק.
ג.       פציעה הדורשת איחוי על ידי תפירה או אמצעי איחוי חלופי.
ד.       שאיפת גוף זר לדרכי נשימה.
ה.      חדירת גוף זר לעין.
ו.         טיפול במחלת הסרטן.
ז.        טיפול במחלת ההמופיליה.
ח.      טיפול במחלת סיסטיק פיברוזיס.
ט.      פינוי באמבולנס לחדר מיון מהרחוב או ממקום ציבורי אחר, עקב אירוע פתאומי.
י.         הפנייה שהסתיימה באישפוז שאינו אלקטיבי.
יא.     שירותי אישפוז שניתנו למבוטח תכוף לאחר פנייה לחדר מיון, אם נעשתה בכפוף למקרים האמורים מעלה.
 
           2.8        אין בהוראות פרק זה, כדי לאפשר למבטחת להגביל מתן שירותי בריאות
למבוטח שהוא נזקק להם במצב חירום רפואי, הנובע ממצב רפואי קודם, לשם
ייצוב מצבו הרפואי עד למצב המאפשר המשך הטיפול בו מחוץ לישראל או
להגביל מתן שירותי בריאות אחרים הדרושים לו עקב אותו מצב רפואי קודם
בתקופת 30 הימים שלאחר אישור הרופא כאמור או הקביעה בדבר ייצוב מצבו
הרפואי כאמור.
           2.9
2.9.1       דרשה המבטחת הרפואית מהמבוטח לעבור בדיקת רופא מומחה מטעמה,
לצורך בירור מצב רפואי קודם ו/או ייצוב מצבו הרפואי ו/או כשירות המבוטח
לעבודתו, תהיה הבדיקה במימון המבטחת הרפואית. המבטחת הרפואית
תמסור למבוטח את חוות דעתו של הרופא המומחה, בצירוף הודעה בדבר
זכאות המבוטח כאמור להלן ובצירוף פרטי גופים או ארגונים העשויים לסייע
לו במימושה, שנתנו את הסכמתם לכך.
 
       2.9.2    המבוטח זכאי להציג חוות דעת נגדית מרופא מומחה שבחר, שתימסר
למבטחת הרפואית בתוך 21 ימים מיום שהמבוטח קיבל את חוות דעת
הרופא המומחה מטעם המבטחת הרפואית. שכר הרופא המומחה מטעם
המבוטח ישולם בידי המבטחת הרפואית, בשיעור שקבעו המנהל הכללי של
משרד הבריאות והממונה על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר (להלן:
"השכר הקבוע").
 
            2.9.3    נחלקו בדעותיהם 2 הרופאים המומחים כאמור, ימנו הצדדים רופא מוסכם
עליהם, במימון המבטחת הרפואית ודעתו תקבע. לא הגיעו הצדדים להסכמה
על רופא כאמור, ימונה רופא מומחה מכריע בידי ראש האיגוד של
ההסתדרות הרפואית         בישראל (להלן: "ההסתדרות"), העוסק בענף הרפואי
הנוגע למחלת המבוטח ולענין קביעת אי הכושר לעבודה, אף בהינתן טיפול
רפואי בידי ראש האיגוד לרפואה תעסוקתית של ההסתדרות (להלן:
"הרופא המכריע") וחוות דעתו היא שתקבע. לא מינה ראש איגוד כאמור
רופא מכריע בתוך 15 ימים מיום שפנתה אליו המבטחת הרפואית, ימונה
רופא מכריע בידי המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיכו לכך.
שכרו של הרופא המכריע יהיה השכר הקבוע והוא ישולם על ידי המבטחת
הרפואית. 
 
            2.9.4    על אף האמור לעיל, אם קבע מנהל מחלקה בבית חולים, שבה מאושפז
המבוטח או סגן מנהל מחלקה בהיעדר המנהל כי במועד שבו, לפי
ההתניה בביטוח הרפואי אודות מצב רפואי קודם ו/או ייצוב מצבו הרפואי של
המבוטח ו/או כשירות המבוטח לעבודתו, כי אמורה להיפסק זכאות המבוטח
לשירותי בריאות, והמבוטח לא הגיע עדיין לייצוב מצבו הרפואי, תהיה
קביעתו קובעת כל עוד לא נקבע אחרת, בין בידי מנהל המחלקה או סגנו כאמור ובין  להוראות סעיף זה.
 
3.         השתתפות עצמית
            למען הסר ספק יובהר, כי על המבוטח לשאת בהשתתפויות עצמיות בטיפולים ובבדיקות
האמורים להלן עד לתקרה של התשלום הנהוג ובכפוף לאמור בתוספת השניה והשלישית
לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 1994 ולצו עובדים זרים התשס"א 2001.
             
4.         סייגים לחלק א' אחריות המבטחת עפ"י הצו
 
            המבטחת לא תישא באחריות ולא תכסה ו/או תשפה את המבוטח בגין תביעה כל שהיא הנובעת או
             הקשורה לאחד או יותר מהמקרים הבאים:
 
            4.1       שירותי בריאות לאישה בקשר להריון במשך תשעת החודשים הראשונים
במצטבר (להלן: "תקופת אכשרה להריון") שבהם התקיימו יחסי עובד - מעביד
בינה לבין מעביד אחד או יותר בישראל, זולת מצב חירום רפואי.
 
            4.2       בדיקות גנטיות.
 
            4.3       הוצאות רפואיות, אשפוז ו/או טיפולים רפואיים כלשהם מחוץ למדינת ישראל.
 
            4.4       תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים התשל"ה - 1975
או כל חוק אחר שיבוא במקומו.
 
            4.5       פעולות איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל - 1970
או כל חוק אחר שיבוא במקומו.
 
            4.6       לא יינתנו למבוטח שירותים שהוא נזקק להם מחמת בעיה רפואית הנובעת
ממצב    רפואי שקדם למועד הראשון שבו הסדיר בעבורו מעביד כלשהו בישראל
ביטוח רפואי (להלן: "מצב רפואי       קודם") וזאת במשך 3 השנים הראשונות
שממועד תחילתו של צו זה או מן המועד הראשון האמור (להלן: "המועד
הראשון"), לפי המאוחר, אם נתקיים אחד משני הסעיפים להלן:    
א.המבוטח עצמו אישר, כי הבעיה הרפואית שבגינה אירע מקרה הביטוח, נובע ממצב רפואי
קודם שקדם לביטוח. 
ב.רופא מומחה אישר על-פי ממצאים, כי הבעיה הרפואית שבגינה אירע מקרה הביטוח,
נובע ממצב רפואי קודם.
 
            4.7       שירותים פסיכולוגיים.
 
            4.8       טיפולים בים המלח הניתנים לחולי פסוריאזיס.
 
            4.9       אשפוז סיעודי או שירותי סיעוד אחרים.
 
4.10     שירותים לטיפול בבעיות אין אונות, הפרעות בתפקוד המיני, פוריות הגבר או
האישה, וכן טיפולי הפריה מלאכותית או הזרעה מלאכותית.
 
            4.11     תרופות לטיפול במחלת האלצהיימר.
 
            4.12     למען הסר ספק, באם שהה המבוטח מחוץ לישראל לאחר המועד הראשון שבו
הסדיר בעבור המבוטח מעביד כלשהו בישראל ביטוח רפואי (להלן: "השהייה"),
תקופה או תקופות העולות על 90 ימים רצופים או על 120 ימים רצופים, אם
השהייה הפרידה בין          תקופות העסקה אצל אותו מעביד יראו כמועד הראשון,
לעניין פסקה זו, את המועד הראשון לאחר השהייה שבו היה המבוטח מבוטח בביטוח רפואי.
 
 
5.             חלק ב' - כיסויים נוספים לאמור בצו העובדים הזרים
 
            בנוסף תכסה המבטחת את האמור מטה על-פי התנאים כדלהלן:
5.1              הוצאות לצורך העברת מבוטח שנפגע או חלה מיד ובסמוך לאירוע באמבולנס
ממקום האירוע לבית החולים או למוקד מד"א לאור מצבו הבריאותי, כל זאת כתוצאה
ישירה ממקרה הביטוח וזאת על-פי מחירון מד"א למבוטח לתקופת ביטוח.
 
            5.2        הוצאות הטסה
                        במקרה של מות המבוטח ובכפוף לתנאי הפוליסה, תכסה המבטחת הוצאות העברת
                        הנפטר לארץ מוצאו או הוצאות קבורה בישראל עד לסכום של 5,000 דולר ובלבד
שהאירוע בגינו נפטר המבוטח, מכוסה בתנאי הפוליסה והמבטחת אישרה את
ההטסה.
 
            5.3       תאונות אישיות סכום הביטוח על-פי סעיף זה הינו עד לסך של 10,000 דולר.
 
                        5.3.1    מוות מתאונה: במקרה של מות המבוטח מתאונה ובכפוף לסייגי הפוליסה,
באם גילו של המבוטח ביום המוות הינו בין 60-18 שנה, תשלם המבטחת סך
של 10,000 דולר למוטבים, אשר צויין בטופס ההצעה ובאין מוטב ליורשיו
החוקיים.
 
                        5.3.2    נכות צמיתה: סעיף זה מעניק למבוטח בין הגילאים 60-18 שנה, פיצוי
במקרה של אובדן מוחלט, אנטומי או תיפקודי, של איבר או גפה או חלקיהם
לצמיתות, בשיעור של 100% של המבוטח כתוצאה מתאונה סך של 10,000
דולר.
במקרה נכות חלקית וצמיתה של המבוטח כתוצאה מתאונה מעניק הסעיף
חלק יחסי מהסכום האמור וכמפורט:
מהות הנכות
שיעור האחוז
מהות הנכות
שיעור האחוז
איבוד גמור ומוחלט של הזרוע הימנית או היד הימנית
60%
איבוד גמור ומוחלט של הזרת ביד ימין
12%
איבוד גמור ומוחלט של הזרוע השמאלית או היד השמאלית
50% *
איבוד גמור ומוחלט של הזרת ביד שמאל
10%
איבוד גמור ומוחלט של רגל אחת
40%
איבוד גמור ומוחלט של האמה ביד ימין
8%
איבוד גמור ומוחלט של ראייה בעין אחת
25%
איבוד גמור ומוחלט של האמה ביד שמאל
6%
איבוד גמור ומוחלט של האגודל באחת מהידיים
16%
איבוד גמור של הקמיצה באחת הידיים
6%
איבוד גמור ומוחלט של האצבע ביד ימין
14%
איבוד גמור ומוחלט של הבוהן ברגל
5%
איבוד גמור ומוחלט של האצבע ביד שמאל
12%
איבוד גמור ומוחלט של כל אצבע אחרת ברגל
3%
 
 
איבוד גמור ומוחלט של השמיעה בשתי האוזניים
40%
 
 
איבוד גמור ומוחלט של השמיעה באוזן אחת
10%
* לגבי איטר יד ימינו - ההיפך
 
           
בכל מקרה של נכות חלקית עקב תאונה שלא נזכרה בפירוט שלעיל או במקרה של איבוד איברים, חלקי או מלא שאינו כולל הפרדתם האנטומית מגוף המבוטח, ישולם שיעור מתאים של סכום הביטוח המלא, לפי שיעור הנכות שיקבע על-ידי שני רופאים תעסוקתיים, בתנאי שאותה נכות היא תמידית.
 
 
 
            אחריות המבטחת על-פי סעיף זה, לא תעלה על סכום ביטוח של 10,000 דולר בין שישולם בבת אחת עקב נכותו המלאה של המבוטח או מותו ובין שישולם בחלקים בעקבות מספר תביעות לנכות חלקית כאשר יגיע סך התשלומים המצטברים שעל המבטחת לשלם לפי        סעיף זה לסך השווה לסכום הביטוח המלא, יפוג תוקפו של סעיף זה.
 
 
 
5.4              טיפולי עזרה ראשונה בשיניים כאמור להלן למקרים האמורים, אשר יינתנו על-ידי
רופא הסכם ועד לסכום של 500 דולר למבוטח, לכל תקופת הביטוח ובכפוף
לאישור מוקד השירות הרפואי.      
הטיפולים שיכוסו:
                        5.4.1    עששת נרחבת, סתימה זמנית.
                        5.4.2    חלל פתוח בשן, סתימה זמנית.
                        5.4.3    צוואר שן חשוף, חומר למניעת רגישות.
                        5.4.4    דלקת חריפה, עקירת עצב או חומר חניטה.
                        5.4.5    מורסה ממקור שן, ניקוז מורסה ו/או טיפול בסגר.
                        5.4.6    דחיסת מזון, טיפול בחניכיים.
                        5.4.7    דלקת סב כותרתית, שטיפה ו/או טיפול תרופתי.
                        5.4.8    כאבים לאחר עקירה, שיכוך כאבים.
                        5.4.9    פצעי לחץ תחת תותבת קיימת, שחרור פצעי לחץ.
                      5.4.10                כל טיפול נוסף הנובע מכאב שיניים, יינתן טיפול להקלה או להפסקת הכאב.
                         5.4.11            בדיקה וצילום השיניים הכואבות.
                         5.4.12            מתן מרשם מתאים לשיכוך הכאב במקרה ולא ניתן לטפל בשן
באותה עת.
 
6.             סייגים לחלק ב' כיסויים נוספים
 
            המבטחת לא תישא באחריות ולא תכסה ו/או תשפה את המבוטח בגין תביעה כל שהיא       הנובעת או הקשורה לאחד או יותר מהמקרים הבאים:
 
6.1              ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון, או סיכון עצמי במתכוון (פרט לניסיון
הצלת חיי אדם) או השתתפות המבוטח בביצוע פשע.
 
            6.2       שכרות או שימוש בסמים פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.
 
            6.3       מלחמה או סכסוך מזויין או פעולה של כוחות עוינים סדירים ובלתי סדירים, או
                        השתתפות בפעולות מלחמתיות או צבאיות.
 
            6.4       טיסת המבוטח בכלי טייס כאיש צוות.
 
            6.5       טיפול רפואי או כירורגי (מלבד אם הטיפול נעשה הכרחי מסיבת היזק גופני
הנכלל    בבטוח זה).
 
            6.6       ביקוע גרעיני או קרינה מיננת.
 
 
            6.7       תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים התשל"ה - 1975
                                    או כל חוק אחר שיבוא במקומו.
 
            6.8       פעולות איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל - 1970
                        או כל חוק אחר שיבוא במקומו.
 
           6.9      תאונת עבודה כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח 1968-                 או כל חוק אחר שיבוא במקומו.
 
            6.10     מצב בריאות קודם כהגדרתו, תופעה או מחלה או תוצאות מחלה או תאונה שהיו
קיימים אצל המבוטח ו/או אירעו למבוטח לפני מועד תחילת הביטוח.
 
7.         תנאים כלליים
 
            7.1       בהיוודע למבוטח על הצורך במקרה הביטוח, יפנה המבוטח למוקד השירות
הרפואי.           
                        במקרה של מצב חירום רפואי ו/או אישפוז בבית חולים, יודיע על-כך המבוטח
למוקד    השירות הרפואי בהקדם האפשרי.
 
            7.2       המבוטח ימסור למבטחת את המידע המתייחס לתביעתו לרבות אבחנת הרופא
המטפל ואת המסמכים הרפואיים המקוריים והאחרים הדרושים למבטחת לברור
התביעה.
      המבוטח ימסור למבטחת את המידע האמור לעיל לפני קבלת השירותים הרפואיים
ו/או לאחר קבלתם, לפי דרישת המבטחת.
 
            7.3       על כל תאונה או מקרה הגורר אחריו או עלול לגרור אחריו תביעה לפי פוליסה זו, על
                        המבוטח ו/או בעל הפוליסה להודיע בהקדם האפשרי למוקד השירות הרפואי ו/או
למבטחת.
 
            7.4       על המבוטח ו/או בעל הפוליסה להמציא למבטחת לפי הכתובת האמורה, בהקדם
האפשרי מיום קרות מקרה הביטוח, בכתב את כל מידע באופן סביר ובכלל זה
ידיעות, הוכחות, תעודות ומסמכים מגורמים מוסמכים כגון: משטרה, הנהלת בתי
מלון, הנהלת בתי חולים, רופא, בית מרקחת, חברת תעופה, חברת ספנות וכדומה,
וחומר אחר שיידרש מהמבוטח ו/או בעל הפוליסה על-ידי המבטחת. סעיף זה הוא
תנאי מהותי לאחריות של המבטחת.
 
            7.5       במקרה של הגשת תביעה, תהיה רשאית המבטחת לנהל חקירה ובייחוד לבדוק את
                        המבוטח על-ידי רופא או רופאים מטעמה על חשבונה וזאת כתנאי לאישור התביעה.
 
            7.6       במקרה מות המבוטח, תהיה המבטחת זכאית לדרוש ביצוע ניתוח שלאחר המוות
שיבוצע על חשבון המבטחת, אלא אם כן ידוע סירובו של החולה או משפחתו, לביצוע
הניתוח.
 
            7.7       המבוטח ו/או בעל הפוליסה, מתחייבים להמציא למבטחת על-פי דרישתה, את
הפרטים הדרושים על מנת לאפשר למבטחת לבדוק את עברו הרפואי של המבוטח
לרבות טופס ויתור על סודיות רפואית.
 
            7.8       במידה וניתנו על-ידי המבוטח ו/או בעל הפוליסה תשובות או הצהרות שאינן מלאות
וכנות לשאלות הנוגעות למצב בריאותו ועיסוקיו של המבוטח או שלא הובאו לידיעת
המבטחת עובדות הנוגעות בעניין מהותי לעניינים אלה, אשר אילו הובאו לידיעתו לא
היה המבטחת מתקשר על-פי פוליסה זו, בה במידה יחולו ההוראות המפורטות
להלן:
                        א.         נודע הדבר למבטחת, בטרם אירע מקרה הביטוח, תהיה המבטחת רשאית
לבטל את הפוליסה, בהודעה בכתב לבעל הפוליסה ו/או למבוטח, בהתאם
להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981-.
 
                        ב.         נודע הדבר למבטחת, לאחר שקרה מקרה הביטוח ובכפוף לאמור בסעיף ג'
להלן, המבטחת תשלם תגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס
שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל צלה לפי המצב לאמיתו לבין דמי
הביטוח המוסכמים.
 
                        ג.          נודע הדבר למבטחת, לאחר שקרה מקרה הביטוח, במקרים הבאים תהיה
                                    המבטחת פטורה מכל חבות שהיא:
                                    1.         התשובה ניתנה במירמה.
 
2.          מבטחת סבירה לא היתה מתקשרת באותו חוזה, אף בדמי ביטוח
מרובים יותר, אילו ידעה את מצב לאמיתו; במקרה זה זכאי המבוטח
(בעל הפוליסה) להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר
קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות המבטחת.
 
                                    3.         האמור לעיל לא יגרע מכל תרופה, לה זכאית המבטחת, על-פי כל דין.
 
7.9                                     על המבוטח להוכיח את תאריך לידתו על-ידי תעודה מזהה לשביעות רצונה
של המבטחת.תאריך לידתו של המבוטח הינו ענין מהותי ומהווה חלק בלתי
נפרד מחובת הגילוי החלה על המבוטח.
 
 
7.10                                 הפוליסה כפופה להצהרת בריאות של כל מבוטח ומותנית בכתב ויתור על
סודיות רפואית מטעם המבוטח כלפי המבטחת, כמופיע בטופס ההצעה לביטוח ונספחיו.
 
            7.11                 פוליסת ביטוח זו כפופה לחוק חוזה ביטוח התשמ"א 1981.
 
            7.12                 המבטחת לא תהיה אחראית למעשיו ו/או מחדליו של מי מנותני השירותים.
למבטחת לא תהיה אחריות כלשהי לפעולות ו/או למחדלים של נותני השירותים בקשר עם שירות כלשהו ו/או תוצאותיו.
 
            7.13                 מקרה ביטוח המכוסה ע"י יותר מחברת ביטוח אחת ו/או ע"י גורם שלישי:
7.13.1               היתה למבוטח בשל מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו,
גם זכות לשיפוי מגורם שלישי,שלא מכוח חוק חוזה ביטוח,
עוברת זכות זו למבטחת מעת ששילמה תגמולי ביטוח
ובשיעור התגמולים ששילמה וזאת מבלי לפגוע בזכות
המבוטח לגבות תחילה מהגורם השלישי שיפוי שמעבר
לתגמולי הביטוח על פי פוליסה זו.
                                                קיבל המבוטח מהגורם השלישי סכום שיפוי שהיה מגיע
למבטחת על פי סעיף זה, עליו להעבירו למבטחת. עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה
למבטחת, עליו לפצותה בשל כך. המבוטח מתחייב לשתף פעולה ככל שיידרש ממנו, לשם מימוש זכותה של המבטחת
כאמור.
                                    7.13.2 בוטחו מקרי הביטוח כולם או מקצתם אצל יותר ממבטחת
אחת לתקופות חופפות, על בעל הפוליסה או המבוטח, להודיע
על כך למבטחת בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח כפל או
לאחר שנודע לו עליו. המבטחת תהא זכאית להתנות את
תשלום תגמולי הביטוח בהמחאת זכויותיו של המבוטח, על פי
הפוליסות האחרות למבטחת           לגבי סכום תגמולי הביטוח
העולים על חלקה היחסי של המבטחת בהוצאות המכוסות על
פי פוליסה זאת, שהוצאו בפועל.
                                    7.13.3 על בעל הפוליסה ו/או המבוטח, לשתף פעולה עם המבטחת
ולעשות כל פעולה על        מנת לאפשר למבטחת, קבלת הסכומים
אשר שולמו על ידי המבטחת והיו באחריות הצד השלישי.
 
7.14     במידה ויחולו שינויים בצו עובדים זרים או בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ו/או בכל צו
ו/או הוראה לאחר תחילת תקופת הביטוח, תודיע המבטחת לבעל הפוליסה ו/או למבוטחים בדבר השינויים שחלו לאחר תחילת תקופת הביטוח והתוספת לפרמיה הנדרשת בעקבות השינוי האמור ומועד לתשלומה.
 
            7.15     כל תביעה לפי פוליסה זו תשולם למבוטח בשקלים חדשים לפי שערו היציג של
הדולר    במועד התשלום או במקרה מותו של המבוטח ליורשיו החוקיים או למנהלי
עזבונו של המבוטח כפי שבית המשפט יקבע.
 
            7.16   השירותים הכלולים בסל הטיפולים ובסל התרופות כמשמעם בפוליסה זאת, יינתנו
למבוטח על פי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר
ממקום מגוריו       ובהתאם להוראות סעיף זה.
 
            7.17 
                        7.17.1 השירותים הכלולים בפוליסה זאת, לא יינתנו למבוטח, אם נזקק להם
עקב פגיעה בעבודה, כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)
התשנ"ה 1995, ובלבד שהמעביד אישר, בטופס שקבע המוסד
לביטוח לאומי ושמיועד לכך (להלן: "טופס פגיעה"), כי הפגיעה
האמורה היא פגיעה בעבודה.
                    7.17.2                  נתן המעביד טופס פגיעה והמוסד לביטוח לאומי לא קבע בתוך 3
חודשים ממועד הפגיעה, כי היא פגיעה בעבודה, יחול הביטוח הרפואי
על שירותים שניתנו למבוטח עקב אותה פגיעה בתוך 3 החודשים, אף
אם ניתנו שלא בידי נותן השירותים מטעם המבטחת הרפואית ולאחר
3 החודשים בכפוף להוראות סעיף 2, כל עוד לא קבע המוסד לביטוח
לאומי, כי היא פגיעה בעבודה.
 
8.         תוקף הפוליסה
            הפוליסה תחול כמצויין בדף פרטי הביטוח ובכפוף לכל התנאים המצטברים הבאים:
        8.1       ניתנה הסכמת המבטחת, על תנאיה וסייגיה, להצעת הביטוח.                                                                               
                    למען הסר ספק מובהר, אם שולמו למבטחת כספים על חשבון הפרמיה לפני שניתנה
                    הסכמת המבטחת לבטח את המועמד להיות מבוטח, לא תחשב קבלת הכספים
האמורים, כהסכמת המבטחת לעריכת הביטוח.
            8.2       שולמה הפרמיה הראשונה על-פי הנקוב בדף פרטי הביטוח.
 
9.         ביטול הפוליסה
            המבטחת תהא רשאית לבטל פוליסה זו ו/או נספחיה במידה ולא שולמה הפרמיה או
חלקה    במועד ולא תוך 15 ימים, לאחר שהמבטחת דרשה מהמבוטח או מבעל הפוליסה
לשלמם. המבטחת תהיה רשאית להודיע לבעל הפוליסה ו/או למבוטח, כי הפוליסה
תתבטל כעבור 21            ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק.
            המבוטח יהא רשאי לבטל את הפוליסה בהודעה שתימסר בדואר רשום, 30 ימים לפני
מועד      הביטול. 
            במקרה כזה, המבטחת לא תהא חייבת בתגמולי ביטוח או בכל אחריות על-פי הפוליסה
מיום קבלת הודעת הביטול, מטעם המבוטח, אצל המבטחת.
 
10.        חידוש הפוליסה
        10.1.    בכפוף לתשלום הפרמיה מאת המבוטח תחודש הפוליסה.
 
        10.2.    תקופת הביטוח הראשונה, (להלן: "תקופת הביטוח הראשונה"), תהיה בהתאם
לתקופת עבודתו הפעילה של המבוטח בישראל, אך לא יותר מ- 5 שנים ובלבד
ששילם המבוטח 30 יום קודם לסיום כל שנת ביטוח את הפרמיה במלואה. חידוש
הפוליסה במהלך תקופת הביטוח הראשונה תהיה ללא צורך בהצהרת בריאות.
 
        10.3.    בתום תקופת הביטוח הראשונה, מבוטח שקיבל אשרה ממשרד הפנים לשהייה
נוספת, תימשך תקופת הביטוח כל עוד האשרה ממשרד הפנים בתוקף ושולמה
הפרמיה בהתאם.
 
        10.4.    במהלך תקופת הביטוח שלאחר תקופת הביטוח הראשונה, במקרה של התקשרות
                                המבוטח לבעל פוליסה חדש או במקרה והמבוטח הפך לבעל הפוליסה, במטרה
                                לחדש את הפוליסה לתקופת ביטוח נוספת ללא צורך בחיתום מחדש, יפנה בעל
                                הפוליסה החדש למבטחת, תוך 30 ימים מעת השינוי ויציג טופס מקורי ממשרד
                                הפנים, הכולל את פרטיו האישיים של המבוטח והמאשר את המשך העסקתו של
                                המבוטח לשנת עבודה נוספת, בתפקיד שלשמו הגיע לישראל ואצל בעל הפוליסה
                                החדש שבעבורו מותרת המשך שהייתו של המבוטח
 
                                לצורך עבודה בישראל. בעל הפוליסה, יעביר בנוסף, מסמך מקורי, בו מצהיר בעל
                                הפוליסה על עיסוקו של המבוטח ומקום עבודתו לתקופת הביטוח האמורה. בעל
                                הפוליסה יחתום על התחייבות, שבה הוא מתחייב ליידע את המבטחת, במקרה
                                שהמבוטח יחליף את תפקידו           לתפקיד אחר מהתפקיד שלשמו הותרה שהייתו של
                                המבוטח בישראל או יחליף את מקום עבודתו או יעזוב את מקום עבודתו לתקופה   
                                העולה על 30 ימים.
 
11.  תשלום הפרמיה
        11.1.    בעל הפוליסה ישלם עבור כל אחד מהמבוטחים, בגין תקופת ביטוח, של כל אחד                             מהמבוטחים, את הפרמיה, המגיעה על-פי הנקוב בדף פרטי הביטוח.
 
        11.2.    הפרמיה תשולם מראש עבור כל חודש או פרק זמן מוסכם אחר בתקופת הביטוח,
ביום הראשון של אותו חודש או של פרק הזמן המוסכם או ביום אחר, באותן
תקופות, בהתאמה, על-פי החלטת המבטחת.
 
        11.3.    הפרמיה וסכומי הביטוח יהיו צמודים לשיעור עליית דולר יציג ארצות הברית האחרון,
                    שפורסם לפני ביצועכל תשלום פרמיה, במועדים הנקובים בדף פרטי הביטוח.
 
        11.4.    לפרמיות שלא שולמו במועדן, תתווסף במועד תשלומן, בנוסף להפרשי הצמדה
כאמור    בסעיף לעיל, ריבית כפי שתהיה נהוגה באותה עת בחשבונות חח"ד, מיום
היווצר הפיגור בתשלום ועד לפירעונו בפועל, על-ידי בעל הפוליסה.
 
        11.5.    הפרמיה המשולמת בגין פוליסה זו תהיה, כמצויין בדף פרטי הביטוח.
 
        11.6.    המבטחת זכאית לשנות את הפרמיה והתנאים של ביטוח זה לכלל המבוטחים
בביטוח זה.
                    שינוי הפרמיה יהיה בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.
 
        11.7.    שונתה הפרמיה כאמור, תחושב הפרמיה החדשה ללא התחשבות בשינוי שחל
במצב בריאותו של המבוטח במשך התקופה שקדמה לשינוי כאמור.
 
12.       התיישנות
        תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח, על-פי פוליסה זו, היא 3 שנים ממועד קרות
מקרה הביטוח.
 
13.       שיפוט
       תביעות שנויות במחלוקת, הנובעות מפוליסה זו, תוגשנה לבית משפט בישראל.

להורדת טפסים


 
 
צרו קשר : 1-700-700-254
ת.ד. 5378 אחד העם 21 הרצליה 46153 טל:09-9518518  פקס: 09-9518519   info@mango.ms
 
עמוד הבית הפוליסות הפוליסות הפוליסות הפוליסות
אודות         ביטוח עובדים זרים ביטוח נסיעות לתרמילאים  ביטוח רפואי לישראלים  ביטוח מחלות קשות
צור קשר ביטוח תיירים בישראל ביטוח נסיעות נשים בהריון  ביטוח רפואי לילדים  ביטוח למחלת הסכרת
תקנון האתר ביטוח בני ישיבות ביטוח נסיעות לחולים  ביטוח השתלות ותרופות  ביטוח אחריות לסרטן
  ביטוח צליינים ביטוח נסיעות רגיל  ביטוח תאונות אישיות  ביטוח אחריות ללב
  ביטוח זרים ביטוח נסיעות לאנשי עסקים  ביטוח רפואי כולל קוסמטי  ביטוח חיים לחולים
  ביטוח קבוצות תיירים ביטוח סטודנטים בחו"ל  ביטוח לרלוקיישן  ביטוח חיים למשכנתא
בניית אתרים Imagecom