ביטוחים
English   Hebrew
ביטוח רפואי לעובדים זרים
ביטוח רפואי לתיירים בישראל
ביטוח רפואי לסטודנטים בחו"ל
ביטוח נסיעות לתרמילאים - אקסטרים
ביטוח נסיעות להחמרה רפואית
ביטוח השתלות ותרופות למשפחה
ביטוח מחלות לב סרטן וסוכרת
ביטוח נסיעות לנשים בהריון
ביטוח רפואי לישראלים בישראל
 

תקנון

ברוכים הבאים לאתר מדמור
להלן "האתר" או מדמור – מנגו
אתר אינטרנט זה נועד למלן שרות של מנגו
בכניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים הבאים :
 
כללי
אתר זה נועד לשימושך האישי והפרטי , מעבר לזה אינך רשאי לאחסן את תוכנו של אתר זה , להעתיק , להפיץ , באופן כלשהו או בכל צורה שהיא וזאת ללא קבלת אישור בכתב מאת מנגו סוכנות לביטוח .
 
למען הסר ספק ובכל מקרה , ההוראות המפורטות והכתובות בפוליסות של חברות הביטוח ו/או כל חברה אחרת ( כגון : התעריפים , התנאים , המחירים וכדומה) גוברות על כל מידע המופיע באתר זה .
המשתמש מסכים , מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשר הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר .
מובהר כי בעל האתר ומתכנניו אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו
 
קנין רוחני
תוכנו של אתר זה מוגן בזכויות יוצרים
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות העיצוב , התוכנה , קוד המחשב , קבצים גראפיים , טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – שייכים למדמור – מנגו
אין להעתיק , להפיץ , להציג בפומבי או חמסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת רשות בכתב ממדמור – מנגו .
סימני המסחר באתר הינם קניינם של מדמור - מנגו בלבד – או, במידהשפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד.
גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת האתר בכתב ומראש. התמונות המופיעות באתר
הם למטרות המחשהבלבד, ולא לשום מטרה אחרת כל הזכויות שמורות לעורך האתר ולבעל
האתר מדמור - מנגו.

מידע ותכנים באינטרנט
מנוע החיפוש ודף הקישורים של האתרמאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים מדמור – מנגו או מי מטעמו מדמור - מנגו אינם יכולים לשלוט בהם או לפקח עליהם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

מדמור - מנגו מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו. ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

מדמור-מנגו אינו מתחייב כי כלהקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מדמור - מנגו רשאים לסלק קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין .
 
מדמור - מנגו לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימושו /או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר ובפרט מנועי החיפוש ודף הקישורים
מדמור-מנגו לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם. המידע המופיע באתר אינטרנט זה נכון למועד פרסומו כמידע כללי בלבד, מדמור-מנגו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את המידע שבאתר בכל זמן שהוא
מדמור-מנגו אינה אחראית לתוכנם של אתרי אינטרנט אחרים, אשר אליהם יש קישורים מאתר אינטרנט זה, או לתוכנם של אתרים אחרים המפרסמים את מדמור-מנגו
או לתוכנם של אתרי חברות הביטוח ו/או לכל אתר אחר ו/אולייעוץ מסוג כל שהוא הניתן ע"י אנשי מקצוע מסוג כול שהוא המקושרים לאתר אינטרנט זה
למען הסר כל ספק המידע באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ולא לצורך ביצוע פעולותו/או עסקאות מסוג כל שהוא לפיכך אין להסתמך על נתון כלשהו המובא באתר זה לשם ביצוע פעולה או עסקה כלשהם, בשום צורה ואופן
פרטיות
מדמור-מנגו רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהוא מציע, ו\או ליצירת הקשר אתך .
מדמור-מנגו רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציע האתר, מדמור-מנגו לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים קניות, מידע מסחרי ופרסומות , מדמור-מנגו לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם
הנוגע בדבר. מדמור-מנגו אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן
 
אחריות מדמור-מנגו
השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמו שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו שלכל אדם ואדם
לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מדמור-מנגו בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר, השימוש בשירותים ייעשה אפוא עלאחריותך הבלעדית והמלאה. המידע שתמסור לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר זה או פרסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט
מדמור-מנגו אינה מתחייבת, כי למסרים שתפרסם באתר תהיה היענות.
מדמור-מנגו אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום
.
מדמור-מנגו לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד.
מדמור-מנגו אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.
זכור: מדמור-מנגו
אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתו לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום.
מדמור-מנגו לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר זה על-ידי צדדים שלישיים
מדמור-מנגו אינה מתחייבתששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית לשרתי מדמור-מנגו .
או מפני נזקים, קלקולים תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מדמור-מנגו או אצל מי מהספקים שלו .

דין ומקום שיפוט
על השימושבאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות .תל-אביב, המרכז בישראל .

.
האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים

ת.ד. 5378 אחד העם 21 הרצליה 46153 טל:09-9518518  פקס: 09-9518519   info@mango.ms
 
עמוד הבית הפוליסות הפוליסות הפוליסות הפוליסות
אודות         ביטוח עובדים זרים ביטוח נסיעות לתרמילאים  ביטוח רפואי לישראלים  ביטוח מחלות קשות
צור קשר ביטוח תיירים בישראל ביטוח נסיעות נשים בהריון  ביטוח רפואי לילדים  ביטוח למחלת הסכרת
תקנון האתר ביטוח בני ישיבות ביטוח נסיעות לחולים  ביטוח השתלות ותרופות  ביטוח אחריות לסרטן
  ביטוח צליינים ביטוח נסיעות רגיל  ביטוח תאונות אישיות  ביטוח אחריות ללב
  ביטוח זרים ביטוח נסיעות לאנשי עסקים  ביטוח רפואי כולל קוסמטי  ביטוח חיים לחולים
  ביטוח קבוצות תיירים ביטוח סטודנטים בחו"ל  ביטוח לרלוקיישן  ביטוח חיים למשכנתא
בניית אתרים Imagecom